Co trzeba wiedzieć o amortyzacji środków trwałych?

Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku firmy, których planowany okres użytkowania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Stanowią istotną część bardzo wielu przedsiębiorstw. Ich amortyzacja polega na rozliczaniu zużycia i wykorzystania elementów zaliczanych do trwałego majątku. Co jeszcze musisz wiedzieć na ten temat?

5 faktów na temat amortyzacji środków trwałych

  1. Do środków trwałych zaliczamy rozmaite elementy trwałego majątku, jednak najczęściej są to nieruchomości (w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budowle i budynki itd.), maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy.
  2. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości do środków trwałych zaliczamy te rzeczowe składniki majątku, które są własnością przedsiębiorcy lub stanowią jego współwłasność, ich wartość nie przekracza 10 tys. zł, a okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Istotne jest również to, że są kompletne, gotowe do użytkowania i wykorzystywane na potrzeby przedsiębiorstwa.
  3. Amortyzacji mogą podlegać składniki majątku poniżej wartości 10 tys. zł, przy czym muszą być wprowadzone do ewidencji i ujęte w kosztach. Jeśli nie masz pewności, czy wprowadzać je do amortyzowanych środków trwałych, powinieneś skorzystać z doradztwa biura rachunkowego, aby poznać wszystkie wady i zalety tego rozwiązania.
  4. Amortyzacją można określić zużycie środków trwałych wyrażone w pieniądzu. Ponieważ w księgach należy uwzględniać rzeczywistą wartość środków trwałych, niezbędne jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w sposób systematyczny, zgodnie z poziomem zużycia.
  5. Nie wszystkie elementy zaliczane do środków trwałych podlegają amortyzacji. Zgodnie z art. 22 c Ustawy o PIT amortyzacji nie podlegają m.in. grunty, budynki mieszkalne, lokale służące do prowadzenia działalności gospodarczej itd.